من کوروش هستم، شاه بزرگ، شاه جهان، از دودمانی که هميشه از شاهی برخوردار بوده است. من با آشتی به بابل آمدم و با خرسندی و شادمانی به کاخ فرمانروايان قدم گذاشتم. من برای نيک بختی مردم کوشيدم و بندگی را برانداختم.

روز 29 اکتبر برابر هفتم آبان روز بزرگ داشت کوروش هخامنشی است.

در 29 اکتبر برابر هفتم آبان 539 پيش از ميلاد کوروش هخامنشی با اينکه از ارتش بسيار نيرومندی برخوردار بود توانست بدون جنگ و خونريزی به يکی از کهن‌ترين پايتخت‌ها و شهرهای شاه‌نشين باستانی به نام بابل در ميان رودان (عراق کنوني) وارد شود و آنجا را به دست گيرد.

با توجه به فرمانروايی ستمگرانه برخی شاهان بابل بر مردم به ويژه بر بردگان و بندگان و همچنين ناديده گرفتن باورها و اديان و پرستشگاه‌های ديگر اديان از سوی شاه بابل، کوروش پس از به دست گرفتن بابل دستور داد تا بندگان و بردگان آزاد شوند، دين باوری و آيين‌های مردم آزادانه باشد و به خدايان و پرستشگاه‌های ديگر انديشان و ديگر اديان به ديده احترام نگريسته شود و همه را در برخورداری از دين و آيين خود و حق زندگی آزاد گذاشت.

برای همين او دستور داد تا فرمان خود را بر روی گل‌نوشته‌ای استوانه‌ای بنگارند و آن فرمان را در سرتاسر سرزمين‌های زير فرمانش به اجرا درآورند. اين فرمان و منشور کوروش نخستين برخورد سياسی آزادانه و احترام به حقوق بشر در جهان است که پايه‌گذار آن کوروش هخامنشی شاهنشاه بزرگ ايران بود.

از اين رو به پاسداشت اين فرمان و رفتار انسان دوستانه و آزادی خواهانه کوروش اين روز را به نام بزرگداشت کوروش هخامنشی پاس داشته و انديشه و آرمان‌های آن پادشاه آزادانديش را گرامی داشته و برای به دست آوردن آن در جهان مي‌کوشيم.

نوشتن دیدگاه