کتاب راهنمای نمودار شاهنامه فردوسی
فرانک دوانلو
جشن های ایرانی
دکتر پرویز رجبی