هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش هخامنشی

من کوروش هستم، شاه بزرگ، شاه جهان، از دودمانی که هميشه از شاهی برخوردار بوده است. من با آشتی به بابل آمدم و با خرسندی و شادمانی به کاخ فرمانروايان قدم گذاشتم. من برای نيک بختی مردم کوشيدم و بندگی را برانداختم. روز 29 اکتبر […]