پایه

99 هزار تومان/ در ماه

استاندارد

199هزار تومان/ در ماه

حرفه ای

299هزار تومان/ در ماه