پایه

99 هزار تومان/ در ماه

استاندارد

199 هزار تومان/ در ماه

حرفه ای

299 هزار تومان/ در ماه