21 آذر

به مناسبت فرخندگی ۲۱ آذر ۱۳۲۵ سال‌روز گریز اهریمن از آذربایجان

مردم و سرزمين ايران تاريخی به درازای آفرينش انسان دارد. در تمام روند دگرگونی‌ها و سرگذشت‌های تاريخی جهان، ايران‌زمين و فرهنگ آن همواره ...

ادامه مطلب