انسانیت را مرزی نیست، بین ما و مردم افغان جدایی نیست

ای بلخ زيبا تو خواهر ری و خراساني، ای کابل نيرومند سرافراز، همچون پارس، ای هرات خروشان همچون خليج پارس و ای پنجشير دلير چون زابل و سيست...

ادامه مطلب