انسانیت را مرزی نیست، بین ما و مردم افغان جدایی نیست

ای بلخ زيبا تو خواهر ری و خراساني، ای کابل نيرومند سرافراز، همچون پارس، ای هرات خروشان همچون خليج پارس و ای پنجشير دلير چون زابل و سيست...

ادامه مطلب

21 آذر

به مناسبت فرخندگی ۲۱ آذر ۱۳۲۵ سال‌روز گریز اهریمن از آذربایجان

مردم و سرزمين ايران تاريخی به درازای آفرينش انسان دارد. در تمام روند دگرگونی‌ها و سرگذشت‌های تاريخی جهان، ايران‌زمين و فرهنگ آن همواره ...

ادامه مطلب