المان های قالب

المان پست ها - ماسونری

panjshir1

انسانیت را مرزی نیست، بین ما و مردم افغان جدایی نیست

ای بلخ زیبا تو خواهر ری و خراسانی، ای کابل نیرومند سرافراز، همچون پارس، ای هرات خروشان همچون خلیج پارس و ای پنجشیر دلیر چون زابل و سیست...

ادامه مطلب

21 آذر

به مناسبت فرخندگی ۲۱ آذر ۱۳۲۵ سال‌روز گریز اهریمن از آذربایجان

مردم و سرزمین ایران تاریخی به درازای آفرینش انسان دارد. در تمام روند دگرگونی‌ها و سرگذشت‌های تاریخی جهان، ایران‌زمین و فرهنگ آن همواره ...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ پیشفرض

انسانیت را مرزی نیست، بین ما و مردم افغان جدایی نیست

ای بلخ زیبا تو خواهر ری و خراسانی، ای کابل نیرومند سرافراز، همچون پارس، ای هرات خروشان همچون خلیج پارس و ای پنجشیر دلیر چون زابل و سیست...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ به همراه تصویر کوچک

انسانیت را مرزی نیست، بین ما و مردم افغان جدایی نیست

ای بلخ زیبا تو خواهر ری و خراسانی، ای کابل نیرومند سرافراز، همچون پارس، ای هرات خروشان همچون خلیج پارس و ای پنجشیر دلیر چون زابل و سیست...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ شطرنجی

انسانیت را مرزی نیست، بین ما و مردم افغان جدایی نیست

ای بلخ زیبا تو خواهر ری و خراسانی، ای کابل نیرومند سرافراز، همچون پارس، ای هرات خروشان همچون خلیج پارس و ای پنجشیر دلیر چون زابل و سیست...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ چندگانه

رویداد ها, نوشته ها

انسانیت را مرزی نیست، بین ما و مردم افغان جدایی نیست

ای بلخ زیبا تو خواهر ری و خراسانی، ای کابل نیرومند سرافراز، همچون پارس، ای هرات خروشان همچون خلیج پارس و ای پنجشیر دلیر چون زابل و سیست...

ادامه مطلب

المان های قالب

کاروسل در پست