رویداد ها, نوشته ها

جشن مهرگان خجسته باد

دهم مهر خورشیدی برابر با روز مهر از ماه مهر باستانی، جشن مهرگان بر همگان خجسته و همایون باد

جشن مهرگان دو سوی آیینی دارد، نخست اینکه این روز ویژه ایزد مهر ( میترا) در فرهنگ و آیین ایرانیان است، مهر ایزدی است که پاسدار و نگهبان پیمان و دوستی است، او دشمن دروغ و پیمان‌شکنان است، از سویی مهر نمادی از فروغ اهورایی در جهان خاکی است، مهر همچنین رهایی‌بخش است و موعود همیشگی و جاودان در فرهنگ ایرانی است، مهر ایزدی است که به شهر و کشور و سرزمین آبادی و توان و نیرو می‌بخشد، و نیروی شهریاری برگرفته از ایزد مهر است.

در اوستا بخش مهریشت ما با فروزه‌های بیشتری از میترا (مهر) و آیین آن آشنا می‌شویم، سوی دوم جشن مهرگان تاریخی است، در این روز سرانجام ایرانیان با یاری کاوه آهنگر و فریدون پیشدادی بر فرمانروایی دروغین و اهریمنی ضحاک چیره شده و پیروز می‌شوند و بر بیداد و ستمگری این فرمانروای دژ‌اندیش و بد‌منش که دشمن آفرینش و راستی بود پایان می‌دهند.

جشن مهرگان نماد مبارزه با بیدادگران و ستمگران است، نماد خشم مردمی ستم دیده است که از دست بدکاران و کژ‌اندیشان به ستوه آمده و بر بیدادگر زمان می‌تازند و آن را سرنگون می‌کنند، جشن مهرگان آغاز امیدی دیگر برای رهایی و آزادی مردم آزاده و اندیشمند است.

مهرگان مرگ سیاهی و تباهی و اهریمن و پیروزی روشنایی بر  تاریکی نادانی و ستم است.

… مهر دارنده‌ی دشت‌های گسترده را می‌ستاییم که به سرزمین‌های آریایی سر و سامان همراه سازش و آرامش و خوشی بخشد.

(مهر یشت- بند ۵)

مهرگان تان پر از مهر و دوستی

آریاچهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.